LKS MIRSTAL-LOTNIK MIROSŁAWIEC - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Statut

S T A T U T

 

Ludowego Klubu Sportowego „ MIRSTAL-LOTNIK ” w Mirosławcu.

 

Rozdział  I .   Przepisy ogólne

§1.

1. Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL-LOTNIK” w Mirosławcu, zwany dalej w skrócie Klubem jest Stowarzyszeniem  zarejestrowanym  i posiada osobowość prawną.

§2.

1.Terenem działania Klubu jest obszar gminy i miasta Mirosławiec, a siedzibą Klubu miasto Mirosławiec

§3.

1. Klub działa w ramach Wojewódzkiego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

§4.

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

2.Klub może tworzyć na terenie swojego działania regulaminowe jednostki organizacyjne
nie posiadające  osobowości prawnej.

§5.

1. Klub używa pieczęci, odznak i znaków  organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

2. Barwami Klubu są kolory: biały i zielony

3. W Herbie klubu znajdują się dwa koziołki oraz biały krzyż na zielonym tle (barwy klubu).
Do tego czerwono-niebieskie tło, co razem odzwierciedlać ma symbolikę herbu gminy, którą klub reprezentuje. Całość wzbogacona koroną i nazwą klubu LKS Mirstal na górze i Mirosławiec
na dole oraz wstęgą z łacińskim hasłem: „W tym znaku zwyciężaj”.

§6.

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział  II . Cele i środki działania.

§7.

1. Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Klubu,
z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.      

§8.

1. Klub realizuje na terenie gminy swoje cele, o których mowa w §7. w szczególności przez:

1) programowanie, upowszechnienie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku,

2) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,

3) popularyzowanie higienicznego trybu życia,

4) reprezentowanie w samorządzie spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej,

5) powoływanie jednostek regulaminowych Klubu,

6) stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,

7) szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,

8) organizowanie imprez i zawodów sportowych,

9) programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób,

10) działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie,

11) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeni
i organizacjami,

 

Rozdział  III.  Członkowie Klubu  ich  prawa i obowiązki.

§9.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§10.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby małoletnie na zasadach ustalonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające  i wspomagające finansowo realizację celów zadań określonych statutem Klubu.

§11.

1. Członków zwyczajnych i wspierających  przyjmuje Zarząd Klubu  na podstawie pisemnego zgłoszenia. W  przypadku  osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych.

§12.

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu,

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

3) uzyskiwania  od władz Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,

4) otrzymywania od władz Klubu pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,

5) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub.

§13.

1.      Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§14.

  1. Do obowiązków członków  zwyczajnych i wspierających należy:

1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2) przestrzeganie postanowień  statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,

4) opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu.

§15.

1.      Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1)      rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu,

2)      wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3)      śmierci członka,

4)      rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział  IV.   Władze Klubu

§16

1.      Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu,

2) Zarząd Klubu,

3)  Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wszystkich członków władz Klubu trwa 2 lata.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie,

4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz  zapadają  większością  głosów, przy czym dla ich ważności  wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§17.

1.      Najwyższymi władzami Klubu jest  Walne Zebranie Klubu zwoływane przez Zarząd Klubu.

§18.

1.      Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne zwoływane  jest co dwa lata przez Zarząd Klubu.

3.      Termin Zebrania Walnego, miejsce i  porządek   obrad  powinien  być podany do wiadomości  członkom nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

§19.

1.      Nadzwyczajne Zebranie  Klubu  zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:

1)      uchwały poprzedniego Zarządu Klubu,

2)      uchwały Zarządu Klubu,

3)      wniosku Komisji Rewizyjnej,

4)      wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych Klubu.

2.      Nadzwyczajne Zebranie Klubu  obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§20.

1.      W  Walnym  Zebraniu  Klubu biorą udział członkowie zwyczajni Klubu.

§21.

1.      W Zebraniu Walnym Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

1)      przedstawicielem członków wspierających,

2)      osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§22.

1.      Do kompetencji  Walnego Zebrania  Klubu  należy:

1)      uchwalenie kierunków działalności Klubu,

2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

3)      udzielanie absolutorium członkom Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej

4)      wybór członków Komisji Rewizyjnej

5)      uchwalenie zmian w statucie Klubu,

6)       podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i o przeznaczeniu jego majątku.

7)       rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członkówi Komisję Rewizyjną.

§23.

1.      Uchwały Walnego Zebrania Klubu  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania ,
w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

§24.

1.      Władzą Klubu, która kieruje działalnością klubu i reprezentuję klub jest Zarząd Klubu

2.      Zarząd Klubu decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz klubu

§25.

1.      Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne  Zebranie  Klubu.

2.      Liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3.      Zarząd Klubu  wybiera  ze swego  grona: prezesa klubu, wiceprezesa klubu, skarbnika, sekretarza i członków zarządu.

§26.

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1)                                    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,

2)                                    wykonanie uchwały Walnego Zebrania Klubu,

3)                                    kierowania działalnością Klubu,

4)                                    uchwalanie i realizowanie budżetu Klubu,

5)                                    powoływanie regulowanych jednostek organizacyjnych Klubu,

6)                                    uchwalanie regulaminu Zarządu Klubu, regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu dyscypliny Klubu,

7)                                    powoływanie Komisji Dyscyplinarnej Klubu,

8)                                    uchwalenie wysokości składek członkowskich,

9)                                    powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności,

10)                                składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

11)                                uchwalanie aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego

§27.

1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery  razy
w roku.

§28.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Klubu do kontroli działalności Klubu.

§29.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zebranie Klubu.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§30.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)                                    kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2)                                    składanie na Walnym Zebraniu Klubu sprawozdań ze swojej działalności,

3)                                    występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu członkom Zarządu Klubu,

4)                                    żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§31.

1.W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia.

§32.

1. Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywności na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:

1)                                    pochwały ustne lub pisemne,

2)                                    nagrody,

3)                                    dyplomy i odznaki honorowe.

§33.

1. Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 33, określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI. Postępowanie dyscyplinarne.

§34.

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary dyscyplinarne.

2. Organem dyscyplinarnym Klubu jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwoławczym- Zarząd Klubu.

 

Rozdział VII. Majątek i fundusze Klubu.

§35.

1. Na majątek Klubu składają się:

1)                                    ruchomości

2)                                    nieruchomości

3)                                    fundusze

2. Na fundusze Klubu składają się:

1)                                     składki członkowskie,

2)                                     wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,

3)                                      dotacje, darowizny, subwencje,

§36.

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu.

 

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§38

 1. Zmiana statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania , w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych

§39.

1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej większości 2/3 głosów członków delegatów Walnego Zebrania Klubu przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.

Ostatnie spotkanie

Mirstal-Lotnik MirosławiecPionier 95 Borne Sulinowo
Mirstal-Lotnik Mirosławiec 1:2 Pionier 95 Borne Sulinowo
2018-11-17, 14:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 256, wczoraj: 275
ogółem: 888 457

statystyki szczegółowe